Informacje o Administratorze Danych

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Danych Osobowych jest EWERPOL Tomasz Jakóbczyk, Jarosław Jakóbczyk s.c. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 403A, NIP: 951-17-68-770
REGON: 012826104. Administrator Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email: info@everpol.pl lub telefonem Tel. +48 22 688 08 09. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, w celu obsługi i realizacji zleceń, postępowania reklamacyjnego, udzielenia informacji organizacyjnych, handlowych lub technicznych. Jeśli będzie to konieczne, w celu wykonania usługi, Administrator ma prawo przekazywać dane. Administrator może przekazywać dane wyłącznie trzem grupom odbiorców: osobom przez niego upoważnionym, jego pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zostanie zlecone to zadanie oraz operatorom pocztowym lub kurierom. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 6 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.